โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (สายตรง) รุ่นปีการศึกษา 2564-2565

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
30901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง
30901-1002การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30901-2009การสร้างและจัดการเว็บไซต์
  
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
30901-2012งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ภาคเรียนที่ 2

 1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
30901-8001ฝึกงาน
 2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
  
  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  
  
  
  
  
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
30000-2001กิจกรรมในสถานประกอบการ 1

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
30000-1214 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1303 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401 
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30901-2202การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
30901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
30901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
30901-20201โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
30901-2122การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
30901-2302การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบไอที
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

ภาคเรียนที่ 4

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย
 1.6 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ
  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30901-2005การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา
30901-2007การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
30901-2127วิทยาการก้าวหน้าการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
30901-2110การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาและเทคโนโลยีทันสมัย
30901-2111การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและเทคโนโลยีเว็บทันสมัย
 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
30901-8501โครงงาน
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4