กิจกรรม 5ส BIG CLEANING DAY 2565

กิจกรรม 5ส BIG CLEANING  DAY วิทยาลัยเทคนิคชัย