โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ รุ่นปีการศึกษา 2564-2566

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20901-1001 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
20001-1006กฎหมายคอมพิวเตอร์
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
20901-9208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
20901-2507พื้นฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจตอล
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
20000-1602เพศวิถีศึกษา
 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
20901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
20901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล
20901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น
20901-2011 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
20901-2205การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
20901-2106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-9206การผลิตสื่อดิจิตอล
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

ภาคเรียนที่ 4

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น
20901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
20901-2204การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
20901-2208ปัญหาพิเศษการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
20901-9207การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ภาคเรียนที่ 5

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1204ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
  
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
  
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
  
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
20901-8001ฝึกงาน
  
 2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1

 

ภาคเรียนที่ 6

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
20901-2209ปฏิบัติงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20901-2210การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์เบื้องต้น
20901-2406วิทยาการก้าวหน้าระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
20901-2203การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
  
  
  
 2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20901-8501โครงงาน
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน รุ่นปีการศึกษา 2564-2566

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20901-1001 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์
20901-1004คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
20001-1006กฎหมายคอมพิวเตอร์
20901-1005ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
20901-2507พื้นฐานการตัดต่อภาพวีดีโอดิจตอล
20901-2501เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
20901-9208การพิมพ์ดีดแบบสัมผัสในคอมพิวเตอร์
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

 

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1202ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
20000-1602เพศวิถีศึกษา
 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20901-1003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
20901-1006เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2007ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
20901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
20901-2004การพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล
20901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
20901-2006ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2002ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น
  
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
20901-2503 งานกราฟิกสองมิติ
20901-2505ระบบภาพและเสียง
  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
20901-2106งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20901-9206การผลิตสื่อดิจิตอล
20901-2202 การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1

 

ภาคเรียนที่ 4

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
  
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น
20901-2008ดิจิตอลเบื้องต้น
20901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
20901-2504งานกราฟิกสามมิติ
20901-2506พื้นฐานการทําดนตรีประกอบภาพเคลื่อนไหว
  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
20901-9207การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
  
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ภาคเรียนที่ 5

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1204ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
  
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
  
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
  
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
  
 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
20901-8001ฝึกงาน
  
 2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1

 

ภาคเรียนที่ 6

รหัสวิชาชื่อวิชา
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทํางาน
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20901-2009การประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมคอมพิวเตอร์
 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
20901-2508วิทยาการก้าวหน้าด้านเกมและแอนิเมชัน
20901-2509ปัญหาพิเศษคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน
20901-2510ปฎิบัติการสร้างเกม และแอนิเมชัน
  
  
  
  
 2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20901-8501โครงงาน
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
  
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3