วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00 น. – 19:00 น.

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการ

CTC SMART BOYS & GIRLS & LADYBOYS 2023

ระดับ ปวช.

1.นาย อชิรภัทร มะณีรุ่ง SMART BOYS

2.นางสาว พริมรตา นามราชา SMART GIRLS

ระดับ ปวส.

1.นาย ธนาธิป เศรษฐฉัตรกุล SMART BOYS

2.นางสาว อุมาพร ทองประศรี SMART GIRLS

ซึ่งรางวัลที่ได้ มี 3 รางวัล 🥇🥈🏅

🥇1.นาย ธนาธิป เศรษฐฉัตรกุล ได้รับรางวัลชนะเลิส ในการประกวด SMART BOYS ระดับปวส.

🥈2.นาย อชิรภัทร มะณีรุ่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1 ในการประกวด SMART BOYS ระดับปวช.

🏅3.นางสาว พริมรตา นามราชา ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ในการประกวด SMART GIRLS ระดับปวช.

Your email address will not be published. Required fields are marked *