กิจกรรม 5ส BIG CLEANING  DAY

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ โดยทำกิจกรรม 5ส BIG CLEANING DAY ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แต่ละแผนก โดยผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Your email address will not be published. Required fields are marked *